„კითხვის კიბის“ კონცეფცია და სახელმძღვანელო მითითებები მის გამოსაყენებლად 
გადაწერა
ენის შეფასება და ტესტირება 
გადაწერა
კითხვის სწავლების მეთოდიკა 
გადაწერა
ინტერკულტურული განათლების პრაქტიკული სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის 
გადაწერა
ქართული ენის ფლობის დონეების აღწერილობა 
გადაწერა
მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები 
გადაწერა
ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების სახელმძღვანელოები 
გადაწერა
ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება (მეთოდიკური სახელმძღვანელოები) 
გადაწერა
ევროპის საბჭოს წიგნები მეორე ენის სწავლებაზე 
გადაწერა
ინტერკულტურული განათლება 
გადაწერა
სწავლება და შეფასება 
გადაწერა
განვითარებისა და სწავლის თეორიები 
გადაწერა
დონეებად დაყოფილი ტექსტები - საინფორმაციო ბროშურა მშობლებისთვის 
გადაწერა
მშობლების ჩართულობა კითხვით აქტივობებში 
გადაწერა
წიგნების კატალოგი 
გადაწერა
კოლინ ბეიკერი, ბილინგვიზმისა და ბილინგვური განათლების საფუძვლები 
გადაწერა