მეგობარი ცხოველები

ეს მურაა.

მურა ჩემი მეგობარია.

ეს ფისოა.

ფისო ჩემი მეგობარია.

ეს ნაცარაა.

ნაცარა ჩემი მეგობარია.

ეს ნიავაა.

ნიავა ჩემი მეგობარია.

ეს ყურშაა.

ყურშა მურას შვილია.

ეს ფეფოა.

ფეფო ფისოს შვილია.

ეს ბაჭიაა.

ბაჭია ნახარას შვილია.

ეს საღარაა.

საღარა ნიავას შვილია.