რამდენია


 

ეს რამდენია? ერთია.

თავი ერთია.

 

 

ეს რამდენია? ორია.

ხელი ორია.

 

ეს რამდენია? სამია.

გოჭი სამია.

 

ეს რამდენია? ოთხია.

თათი ოთხია.

 

 

ეს რამდენია? ხუთია.

თითი ხუთია.

 

 

ეს რამდენია? ექვსია.

მერხი ექვსია.

 

 

ეს რამდენია? შვიდია.

ჯუჯა შვიდია.

 

 

ეს რამდენია? რვაა.

ვაშლი რვაა.

 

 

ეს რამდენია?ცხრაა.

ბეკეკა ცხრაა.

 

 

ეს რამდენია? ათია.

თითი ათია.