დონეებად დაყოფილი ტექსტები - საინფორმაციო ბროშურა მშობლებისთვის 
გადაწერა
მშობლების ჩართულობა კითხვით აქტივობებში 
გადაწერა
წიგნების კატალოგი 
გადაწერა